מבוא

 1. אתר ג’ינג’ר הום (להלן-“האתר“) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת “ג’ינג’ר הום בע”מ”, ח.פ. 513139121, שמשרדה הרשום ברח’ אוסישקין 50 רמת השרון (לעיל ולהלן “ג’ינג’ר הום“).
 2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי “המשתמש“, כהגדרתו להלן, באתר.
 4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין ג’ינג’ר הום, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 5. לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף לדין ולמילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן-“ההורים“) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר, בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
 6. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 7. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

 1.   מובהר כי ג’ינג’ר הום רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. ג’ינג’ר הום שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון   השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י ג’ינג’ר הום ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בכל הודעה מראש.
 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר

 1. אתר ג’ינג’ר הום מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן: גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים. שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא”ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות. תיוג פריט או שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).
 2. מובהר כי ג’ינג’ר הום אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וג’ינג’ר הום תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי ג’ינג’ר הום רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף ג’ינג’ר הום בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן“), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של ג’ינג’ר הום ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן ג’ינג’ר הום את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי ג’ינג’ר הום תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו. זכות זו של ג’ינג’ר הום תישמר ללא הגבלת זמן ומקום. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לג’ינג’ר הום מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של ג’ינג’ר הום ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של ג’ינג’ר הום בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

הרכישה באתר

 1. האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר. מובהר כי ג’ינג’ר הום רשאית להציג באתר פריטים המוצעים למכירה ברשת חנויות ג’ינג’ר הום בלבד ואינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 2. האתר מאפשר תהליך רכישת פריטים באופן קל, נוח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן “דף הפריט”). לתשומת הלב, ג’ינג’ר הום רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.
 3. מובהר כי רבים מן הפריטים המוצעים למכירה באתר ג’ינג’ר הום מיוצרים בעבודות יד מסורתיות ועל כן, עשויים להימצא הבדלים קלים בין הפריטים ובין גווניהם וכן הבדלים נוספים.
 4. ג’ינג’ר הום עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וג’ינג’ר הום לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.
 5. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. המחירים אינם כוללים הוצאות ודמי משלוח.
 6. ג’ינג’ר הום תהיה רשאית לשנות את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.
 7. מחיר המוצר שיחייב את הלקוח הינו מחיר המוצר בעת ביצוע ההזמנה.
 8. מובהר כי ג’ינג’ר הום תהיה רשאית להחליט בהתאם לשיקול דעתה כי מוצר מסוים יוצע למכירה באתר האינטרנט במחיר מוזל ו/או בהנחה ו/או במסגרת מבצע ו/או יעניק למשתמש הרשום במועדון החברים של ג’ינג’ר הטבה מסוימת בעת רכישת מוצר באתר.
 9. ג’ינג’ר הום מביאה לידיעת המשתמש כי מחיר המוצר, כפי שהוא מופיע באתר, אינו בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה בחנויות הרשת של ג’ינג’ר הום. המשתמש בלבד אחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או עריכת מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצרים באתר.
 10. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה בו תמצא מדבקת מחיר על המוצר שהוזמן על ידי הלקוח, בין אם המחיר גבוה יותר ובין אם המחיר נמוך יותר ממחיר המוצר בעת ההזמנה, המחיר הקובע הינו מחיר המוצר כפי שהופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה.
 11. ג’ינג’ר הום תהיה זכאית, בכל עת, לקבוע סכום רכישה מינימאלי של מוצרים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי והיא אף תהיה זכאית לשנות את סכום הרכישה המינימאלי, מעת לעת וכל זאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. סכום המינימום לרכישה באתר הינו 99 ₪.
 12. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנכונים והנדרשים אחרת לא תוכל ג’ינג’ר הום להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה“). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל ג’ינג’ר הום עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע ג’ינג’ר הום בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: “הפריטים“.
 13. תנאים להשלמת עסקת הרכישה: עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר ש ג’ינג’ר הום תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין ג’ינג’ר הום. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה ג’ינג’ר הום רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת ג’ינג’ר הום. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד ג’ינג’ר הום ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. ג’ינג’ר הום שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
 14. ההזמנה תרשם במחשבי ג’ינג’ר הום וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור “החשבון שלי” שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת של הממוחשבת של ג’ינג’ר הום אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את ג’ינג’ר הום. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של ג’ינג’ר הום הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

תנאי תשלום

התשלום תמורת המוצרים שירכשו ע”י המשתמש באתר יוכל להיעשות במספר תשלומים שווה ללא ריבית, לפי בחירת הלקוח, אך בכפוף לסכומי הקניה כמפורט להלן:
בקנית מוצרים בסך של 500 ₪ ועד לסך של 999 ₪ – עד 2 תשלומים בלבד.
בקנית מוצרים בסך של 1000 ₪ ומעלה – עד 3 תשלומים בלבד.

התשלום תמורת המוצרים שירכשו ע”י המשתמש באתר באמצעות פייפאל (Paypal), יוכל להיעשות בתשלום אחד בלבד.

אספקת המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באיסוף עצמי מחנות ג’ינג’ר הום באוסישקין 50 רמת השרון.

אספקה לבית המשתמש

 1. ג’ינג’ר הום תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח“). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים מהמאוחר מבין- מועד ביצוע ההזמנה באתר ואישור חברת האשראי (עד 8 ימי עסקים, למעט יישובים חריגים- הפירוט המלא תחת סעיף מדיניות משלוחים). ג’ינג’ר הום איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי מדינת ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. ג’ינג’ר הום אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: “דמי משלוח“]. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.
 2. אספקת פריטים בעלי עלות משלוח חריגה (בשל גודל ו/או משקל ו/או מיקום) תעשה בתיאום מראש של המשתמש עם שירות הלקוחות של ג’ינג’ר הום וכן באם תבוצע אספקה לכתובת המוגבלת לגישה מבחינה ביטחונית.

איסוף ההזמנה מהחנות

 1. אספקת הפריטים לחנות תבוצע בתוך מספר ימים מהמאוחר שבין מועד ביצוע ההזמנה באתר ואישור התשלום על ידי חברת האשראי (עד 8 ימי עסקים). הפריטים יסופקו לחנות ג’ינג’ר הום באוסישקין 50 רמת השרון, כפי שיסומן על ידי המשתמש באתר. עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות, ייצור נציג ג’ינג’ר הום קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. המשתמש יאסוף את הפריטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. ג’ינג’ר הום תשמור את הפריטים בחנות האמורה למשך 10 ימים מעת הגעת הפריט לחנות. במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 10 ימים, כי אז תהיה ג’ינג’ר הום רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ג’ינג’ר הום בקשר עם ביטול העסקה. במקרה של אספקת הפריטים לחנות ג’ינג’ר הום ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות במועד לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.
 2. זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג’ ושאינם תלויים ב ג’ינג’ר הום. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי ג’ינג’ר הום לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים: עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת ג’ינג’ר הום. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ג’ינג’ר הום תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי ג’ינג’ר הום איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, ג’ינג’ר הום תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.
 3. מובהר כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ג’ינג’ר הום. מוסכם כי ג’ינג’ר הום ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

מועדון החברים של ג’ינג’ר

 1. מועדון חברים ללקוחות ג’ינג’ר הום אינו כרוך בתשלום ומיועד ללקוחות המעוניינים לקבל דיוור באמצעות דוא”ל בגין ההטבות ו/או מבצעים הניתנים לחברים רשומים במועדון בלבד.
 2. מובהר כי ג’ינג’ר הום תהיה רשאית להחליט על ההטבות ו/או המבצעים שתעניק החברות במועדון למשתמש בעת רכישת מוצרים באתר בהתאם להחלטתה ולשיקול דעתה.
 3. ההרשמה למועדון החברים נעשית באמצעות האתר או לחילופין, באחת מחנויות רשת ג’ינג’ר הום. הרשמה באמצעות האתר: המשתמש יתבקש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ומספר ת.ז. הרשמה באמצעות החנויות: הנרשם יתבקש למלא טופס עם פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ומספר ת.ז.  הודעת דואר אלקטרוני לאישור תשלח לנרשם על מנת לוודא כי כתובת הדואר האלקטרוני אכן בבעלותו.
 4. מובהר למען הסר ספק כי החברות במועדון החברים של ג’ינג’ר תרשם במערכת הממוחשבת של ג’ינג’ר הום ותכנס לתוקף רק מרגע אישור הודעת הדואר האלקטרוני. הנרשם מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ג’ינג’ר הום בקשר לכך.
 5. החברות במועדון החברים של ג’ינג’ר הינה אישית (לפי מספר ת.ז. ולבעל התעודה בלבד) ובלתי ניתנת לשיתוף ו/או העברה ואינה ניתנת לניצול על ידי אדם אחר. לפיכך, הזדהות משתמש בשמו של אדם אחר ו/או הצגת פרטים אישיים אשר אינם פרטיו האמיתיים של המשתמש וזאת לצורך הזדהות כחבר לצורך מימוש הטבות ומבצעים הינה אסורה ועומדת בניגוד להוראות תקנון זה.

אחריות, אבטחה ופרטיות

ג’ינג’ר הום ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של ג’ינג’ר הום. אתר ג’ינג’ר הום הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת ג’ינג’ר הום באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר ג’ינג’ר הום. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות ג’ינג’ר הום מאחר ו ג’ינג’ר הום נעזרת בחברה חיצונית (Tranzila) לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של ג’ינג’ר הום להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ג’ינג’ר הום ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ג’ינג’ר הום. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, ג’ינג’ר הום לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. ג’ינג’ר הום מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, ג’ינג’ר הום תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב ג’ינג’ר הום ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, או אם המשתמש עשה שימוש בשירותי ג’ינג’ר הום לביצוע מעשה בלתי חוקי, או אם התקבל בידי ג’ינג’ר הום צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, ג’ינג’ר הום תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ביטול עסקת הרכישה על ידי ג’ינג’ר הום

 1. ג’ינג’ר הום שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.
 2. מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר או פגום ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי המשתמש.
 3. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב ג’ינג’ר הום ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו. המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 10 ימי עסקים. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, אין באפשרות ג’ינג’ר הום לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית ג’ינג’ר הום לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור ג’ינג’ר הום לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של ג’ינג’ר הום. 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר ג’ינג’ר הום, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של ג’ינג’ר הום בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר ג’ינג’ר הום, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ג’ינג’ר הום, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם ג’ינג’ר הום בלא קבלת הסכמת ג’ינג’ר הום מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר ג’ינג’ר הום לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת ג’ינג’ר הום מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של ג’ינג’ר הום מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (להלן-“קישור עומק“), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו ג’ינג’ר הום, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם ג’ינג’ר הום בע”מ, שם המותג (GINGER), סימני המסחר של ג’ינג’ר הום (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיו”ב – הם כולם רכושה של ג’ינג’ר הום בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ג’ינג’ר הום ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם ג’ינג’ר הום נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.8

מדיניות משלוחים

לפניכם מידע על המשלוחים להזמנות באתר. בכל שאלה נוספת, שירות הלקוחות של ג’ינג’ר ישמח לסייע.

 

אפשרויות המשלוח והעלויות בקנייה באתר

איסוף עצמי מהחנות – חינם – מחנות ג’ינג’ר באוסישקין 50 רמת השרון.

משלוח עד הבית / לעבודה – 30 ₪ – משלוח עם שליח עד הבית או למקום העבודה, לכל כתובת בישראל לבחירתכם.

בקנייה ב 350 ₪ ומעלה – חינם – עם שליח עד הבית או למקום העבודה

פריטים עם עלויות משלוח חריגות – ההזמנה תעשה בתיאום מראש עם שירות הלקוחות של ג’ינג’ר הום.

זמני משלוח

בהזמנה עם משלוח עד הבית –

זמני משלוח 8 ימי עסקים. יום עסקים- ימים א’ עד ה’. לא כולל: שישי, שבת, חג, חול מועד וימי זיכרון. ייתכנו עיכובים באספקה ליישובים מרוחקים. לרשימת הישובים המרוחקים וימי החלוקה בהם לחץ כאן

ימי האספקה מתחילים להיספר החל מיום העסקים למחרת קבלת ההזמנה ולאחר קבלת אישור חברת האשראי.

בתקופה של מבצעים מיוחדים באתר ובחגים יתכנו עיכובים באספקת המשלוחים.

חשוב לציין, אנו עושים את מירב המאמצים לספק את ההזמנות מהר ככל שניתן.

*שימו לב: על מנת לייעל את המשלוח אליכם, בעת הקניה באתר מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה הנכם נמצאים רוב יומכם – בעבודה, בבית או בכל כתובת אחרת לבחירתכם.

בהזמנה עם איסוף עצמי מהחנות –  

ניתן לאסוף את החבילה מחנות ג’ינג’ר באוסישקין 50 רמת השרון, עד 8 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר. עם הגעת המשלוח עבורכם אל החנות, ייצור אתכם נציג ג’ינג’ר קשר טלפוני, ואת ההזמנה תוכלו לאסוף במהלך שעות פעילות החנות. המשלוח יישמר עבורכם בחנות למשך 10 ימים.

מעקב הזמנה

לאחר ביצוע הקנייה ניתן לעקוב אחר סטטוס ההזמנה בכל רגע באמצעות כניסה ל”חשבון שלי”, ולאחר מכן לחצו על “ההזמנות שלי”. כמו כן יישלח אליכם אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הקנייה באתר.

אזורי שילוח

ניתן לבצע הזמנה באתר ג’ינג’ר לכל אזורי הארץ, במקרים בהם חברת השילוח אינה מגיעה אנו נשלח את החבילה בדואר ישראל. בשלב זה לא ניתן לשלוח לחו”ל

מדיניות החזרת מוצר

לפניכם מידע על החזרות והחלפות פריטים שנקנו באתר. בכל שאלה נוספת, שירות הלקוחות של ג’ינג’ר הום ישמח לסייע.

החזרה או החלפת פריטים שנקנו באתר

תוכלו לקבל החזר כספי על כל פריט שרכשתם באתר בתוך 14 יום מהיום שהגיעו לידיכם (לפי אישור המשלוח) ובתנאי שהפריט הינו שלם ותקין לחלוטין ולא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. לא נוכל לאפשר החלפת/החזרת פריט שנעשה בו שימוש או שאריזתו נפתחה או שהינו פגום או לא תקין.

מלאו ושלחו: טופס החזרת פריט

שלחו או החזירו את הפריט לחנות ג’ינג’ר אוסישקין 50 רמת השרון בצירוף חשבונית, במידה והתחרטתם על הקנייה על אף שהפריטים שקניתם הגיעו באופן תקין, הנכם זכאים לזיכוי מלא על הקנייה בתוך 14 יום מרגע קבלתם, למעט דמי המשלוח. הטיפול בהחזרה או בהחלפת הפריטים יעשה תוך 14 יום לאחר הגעת הפריטים אל ג’ינג’ר הום במתחם שרונים. ההחזר הכספי יעשה לכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה אנו נבטל את העסקה מול חברת האשראי, ולכן אין צורך לפנות אליה ישירות.

ביטול עסקה על ידי ג’ינג’ר הום

הזמנתכם עלולה שלא להתבצע אם לאחר סיום הקנייה אזל המוצר שבחרתם מן המלאי, או במידה פרטי כרטיס האשראי שלכם ו\או פרטיכם המלאים לא נקלטו במערכת. בכל אחד ממקרים אלה ייצור עמכם שירות הלקוחות קשר. לפרטים ובירורים באשר למוצרים ואספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות שלנו.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

 1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן- “חוק הגנת הצרכן“) או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן: ביטול העסקה יעשה מיום ביצוע העסקה באתר ועד 14 יום מיום קבלת הפריטים. ביטול העסקה יעשה בכתב באמצעות שליחת טופס החזרת פריט דרך האתר. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר– המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות שליחת או השבת הפריט לחנות ג’ינג’ר הום באוסישקין 50 רמת השרון’ מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם בפריט או בפרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות שליחת או השבת הפריט לחנות ג’ינג’ר באוסישקין 50 רמת השרון. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של ג’ינג’ר.
 2. בכל מקרה של החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:
  כנגד החזרת המוצר אל חנות ג’ינג’ר באוסישקין 50 רמת השרון בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט ולא הוסרו תוויות הפריט. יזוכה המשתמש אך ורק לאחר קבלת הסחורה וזאת לאחר שיצר המשתמש קשר עם החברה באמצעות שליחת טופס החזרת פריט דרך האתר.
  במקרה של החזרת הפריט ע”י שליחתו אל חנות ג’ינג’ר הום באוסישקין 50 רמת השרון, ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והגעתו של הפריט המוחזר אל החנות.
  בכל מקרה, בין אם ההחלפה או ההחזרה נעשית ע”י הבאת הפריטים או שליחתם לחנות ג’ינג’ר באוסישקין 50 רמת השרון טל, על ההחזרה או ההחלפה להיעשות בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המזמין ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.